Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд

Дэлхийн 189 орны төр, засгийн тэргүүн оролцсон НҮБ-ын Мянганы дээд хэмжээний уулзалтаар 2000 оны 9 дүгээр сард “Мянганы тунхаглал” баримт бичгийг баталсан. Энэхүү баримт бичигт 2015 он хүртэлх хугацаанд шийдвэрлэвэл зохих ядуурал, эрүүл мэнд, боловсрол, хүрээлэн буй орчин, хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг багцлан 8 зорилго, 18 зорилтын 48 шалгуур үзүүлэлттэйгээр дэвшүүлэн баталсан билээ. Дэлхийн улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн нийтлэг болон өвөрмөц онцлогийг харгалзан үзэх шаардлагад нийцүүлэн Мянганы хөгжлийн дээрх зорилтуудыг өргөжүүлж, эдүгээ 8 зорилго, 21 зорилт, 60 шалгуур үзүүлэлттэйгээр батлаж, 2008 оны 1 дүгээр сарын 15-наас эхлэн мөрдүүлж байна. Монгол Улсын Их Хурлаас НҮБ-аас дэвшүүлсэн шалгуур үзүүлэлтэд улс орныхоо онцлогийг тусгасан “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх” зорилгыг нэмж, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлон Улсын Их Хурлын 2005 оны 25 дугаар тогтоолоор анхлан баталсан бөгөөд 2008 оны 1 сарын 31-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор шинэчлэн нийт 9 зорилго, 24 зорилт, 67 шалгуур үзүүлэлттэй байхаар шинэчлэн баталсан. Өнөөгийн байдлаар тооцож байгаа 64 үзүүлэлтийн 18-ыг албан ёсны статистикийн мэдээллээс, 46-г захиргааны статистикийн мэдээллээс гаргаж байна. Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдээс i) Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцэд нийцэж буй талаарх шинжээчдийн үнэлгээ, ii) Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцох иргэдийн ирцийн хувь, iii) Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин суугчдын эзлэх хувь гэсэн 3 үзүүлэлтийг тооцоогүй байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН 2015-11-27
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН, бүсээр 2015-11-27
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ, бүсээр 2015-11-27
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЯДУУРЛЫН ГҮНЗГИЙРЭЛТ, хот, хөдөө, суурьшлаар 2015-11-27
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд YНДЭСНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭНД ХАМГИЙН БАГА ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ ХҮН АМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН 2015-11-27
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ , эхийн боловсролын түвшнээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЦЭВЭР ЖИН, аймаг, нийслэлээр, хувь 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НЭГДҮГЭЭР АНГИД ЭЛСЭН ОРООД 5 ДУГААР АНГИ ХҮРТЭЛ СУРАЛЦАГДЫН ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН БИЧИГ ҮСЭГ ТАЙЛАГДАЛТЫН ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАГА БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ЭМЭГТЭЙ, ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БУС САЛБАРТ ЦАЛИНТАЙ АЖИЛЛАГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛСЫН ИХ ХУРАЛД СОНГОГДСОН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛСЫН ИХ ХУРАЛД НЭР ДЭВШСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2013-06-05
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН , 1000 амьд төрөлтөд ногдох, жилийн эцсийн байдлаар 2021-06-03
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 1000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛААН БУРХАНЫ ЭСРЭГ ВАКЦИНЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДСАН НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ЖИН 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, (100000 амьд төрөлтөд ногдох)аймаг, нийслэлээр 2021-06-03
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АЖИЛТНЫ ЭХ БАРЬСАН ТӨРӨЛТИЙН ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУНД ХДХВ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТ 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНДАХЬ ХДХВ-ЫН ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТ 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭГИЙН ӨВЧЛӨЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭГЭЭС ШАЛТГААЛСАН НАС БАРАЛТ, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд СҮРЬЕЭ ӨВЧНӨӨР ОНОШЛОГДОЖ БОГИНО ХУГАЦААНЫ ШУУД ЭМЧИЛГЭЭГЭЭР ЭДГЭРСЭН ТОХИОЛДЛЫН ХУВИЙН ЖИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ОЙТ НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВСАН ГАЗАР НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НЭГ ХҮНД НОГДОХ НҮҮРСХҮЧЛИЙН ДАВХАР ИСЛИЙН ЯЛГАРАЛТ, тонн/хүн 2013-06-07
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААР ДАХЬ АЗОТЫН ДАВХАР ИСЛИЙН ӨВЛИЙН ХОНОГИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ, мкг/м3 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААР ДАХЬ ХҮХЭРЛЭГ ХИЙН ӨВЛИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ, мкг/м3 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХАМГААЛАЛТАД АВСАН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ УНДАРГЫН ЭХИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХАМГААЛАЛТ БАРЬЖ ТОХИЖУУЛСАН УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭР, БУЛАГ ШАНДЫН ЭХИЙН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАТАЛГААТ УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2019-04-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд САЙЖРУУЛСАН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИД ХАМРАГДААГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2019-04-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ ОРОН СУУЦАНД АМЬДАРЧ БАЙГАА ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХУДАЛДААНЫ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ БИЙ БОЛГОХОД ТУСЛАХААР ҮЗҮҮЛСЭН ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАМЖИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮЗҮҮЛСЭН ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАМЖИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭКСПОРТЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд САНХҮҮГИЙН ГҮНЗГИЙРЭЛ: ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, НИЙТ МӨНГӨНИЙ ХАРЬЦАА 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд YНДЭСНИЙ НИЙТ ОРЛОГОД ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАМЖИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТӨМӨР ЗАМЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТЭД ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ АЧААНЫ ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЭКСПОРТОД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ОРЛОГОД ГАДААД ӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЭКСПОРТОД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ОРЛОГОД ГАДААД ӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВЬ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 1000 ХҮНД НОГДОХ СУУРИН УТАСНЫ ЦЭГИЙН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 1000 ХҮНД НОГДОХ ИНТЕРНЕТ БАЙНГЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 1000 ХҮНД НОГДОХ ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС*, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТӨСӨВ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАНГ ВЭБ ХУУДСАНДАА ТОГТМОЛ БАЙРЛУУЛДАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ ҮЕД САНАЛАА АЛБАН ЁСООР ИРҮҮЛСЭН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд АВЛИГЫН ИНДЕКС, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд УЛС ТӨР, ХУУЛЬ, ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭН ДЭХ АВЛИГЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛӨЛ 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭРЭГСЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ 2017-08-23