Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд

Дэлхийн 189 орны төр, засгийн тэргүүн оролцсон НҮБ-ын Мянганы дээд хэмжээний уулзалтаар 2000 оны 9 дүгээр сард “Мянганы тунхаглал” баримт бичгийг баталсан. Энэхүү баримт бичигт 2015 он хүртэлх хугацаанд шийдвэрлэвэл зохих ядуурал, эрүүл мэнд, боловсрол, хүрээлэн буй орчин, хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг багцлан 8 зорилго, 18 зорилтын 48 шалгуур үзүүлэлттэйгээр дэвшүүлэн баталсан билээ. Дэлхийн улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн нийтлэг болон өвөрмөц онцлогийг харгалзан үзэх шаардлагад нийцүүлэн Мянганы хөгжлийн дээрх зорилтуудыг өргөжүүлж, эдүгээ 8 зорилго, 21 зорилт, 60 шалгуур үзүүлэлттэйгээр батлаж, 2008 оны 1 дүгээр сарын 15-наас эхлэн мөрдүүлж байна. Монгол Улсын Их Хурлаас НҮБ-аас дэвшүүлсэн шалгуур үзүүлэлтэд улс орныхоо онцлогийг тусгасан “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх” зорилгыг нэмж, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлон Улсын Их Хурлын 2005 оны 25 дугаар тогтоолоор анхлан баталсан бөгөөд 2008 оны 1 сарын 31-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор шинэчлэн нийт 9 зорилго, 24 зорилт, 67 шалгуур үзүүлэлттэй байхаар шинэчлэн баталсан. Өнөөгийн байдлаар тооцож байгаа 64 үзүүлэлтийн 18-ыг албан ёсны статистикийн мэдээллээс, 46-г захиргааны статистикийн мэдээллээс гаргаж байна. Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдээс i) Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцэд нийцэж буй талаарх шинжээчдийн үнэлгээ, ii) Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшүүлэхэд оролцох иргэдийн ирцийн хувь, iii) Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин суугчдын эзлэх хувь гэсэн 3 үзүүлэлтийг тооцоогүй байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЦЭВЭР ЖИН, аймаг, нийслэлээр, хувь 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд НЭГДҮГЭЭР АНГИД ЭЛСЭН ОРООД 5 ДУГААР АНГИ ХҮРТЭЛ СУРАЛЦАГДЫН ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 15-24 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН БИЧИГ ҮСЭГ ТАЙЛАГДАЛТЫН ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАГА БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОХИД, ХӨВГҮҮДИЙН ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ЭМЭГТЭЙ, ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТООНЫ ХАРЬЦАА, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БУС САЛБАРТ ЦАЛИНТАЙ АЖИЛЛАГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ЖИН, аймаг, нийслэлээр 2016-06-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, (100000 амьд төрөлтөд ногдох)аймаг, нийслэлээр 2021-06-03
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭГИЙН ӨВЧЛӨЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 100000 ХҮНД НОГДОХ СҮРЬЕЭГЭЭС ШАЛТГААЛСАН НАС БАРАЛТ, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд СҮРЬЕЭ ӨВЧНӨӨР ОНОШЛОГДОЖ БОГИНО ХУГАЦААНЫ ШУУД ЭМЧИЛГЭЭГЭЭР ЭДГЭРСЭН ТОХИОЛДЛЫН ХУВИЙН ЖИН, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ОЙТ НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВСАН ГАЗАР НУТГИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд БАТАЛГААТ УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2019-04-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд САЙЖРУУЛСАН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИД ХАМРАГДААГҮЙ ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2019-04-30
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ ОРОН СУУЦАНД АМЬДАРЧ БАЙГАА ХҮН АМЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23