Төрөлт, нас баралт

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Төрөлт, нас баралт АМАРЖСАН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт АМАРЖСАН ЭХЧҮҮДЭЭС 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НЭГ ЦАГИЙН ДОТОР ХӨХӨӨ АМЛАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт 2500 ГРАММААС БАГА ЖИНТЭЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГТАЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт АМЬГҮЙ ТӨРӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НАС БАРАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ЭМНЭЛЭГТ НАС БАРАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА (100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ), бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НЯРАЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт НЯРАЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, 1000 амьд төрөлтөд ногдох, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-04-13
Төрөлт, нас баралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, байгууллагын төрлөөр 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-09-04
Төрөлт, нас баралт ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, төрлөөр 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХНИЙ 3 САРТАЙД ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт ӨСВӨР НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН,(10-14, 15-19 НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ) бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-21
Төрөлт, нас баралт ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ХАМРАГДСАН ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-21
Төрөлт, нас баралт ГЭРЛЭСЭН/ ХАМТРАН АМЬДРАГЧТАЙ, ЖСАХ-ИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ 2020-04-23
Төрөлт, нас баралт АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, хүйсээр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт АМАРЖСАН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт НАС БАРАЛТ, зонхилох өвчний ангиллаар, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-21
Төрөлт, нас баралт ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ХАРЬЦАА, (100000 амьд төрөлтөд ногдох) бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-21
Төрөлт, нас баралт ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, 1000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-21
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-17
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, (1000 амьд төрөлтөд ногдох) хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-20
Төрөлт, нас баралт ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 2024-04-18
Төрөлт, нас баралт ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА, аймаг/нийслэлээр 2024-03-20
Төрөлт, нас баралт ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр 2023-10-11