Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09205.9 kb2022-11-17290Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06232.1 kb2022-08-11742Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05216.6 kb2022-07-18143Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04234.4 kb2022-06-14227Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03233 kb2022-05-12320Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02226.2 kb2022-04-13226Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01246.9 kb2022-03-11558Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12267.6 kb2022-02-14300Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11268.6 kb2022-01-12123Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10269.5 kb2021-12-13234Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09202.1 kb2021-11-16167Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-12152Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-12410Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-11212Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-18190Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-14160Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14241Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13370Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14541Төлбөрийн тэнцэл 2021-01