Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Тээвэр БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүн, жилээр 2024-02-16
Тээвэр АВТО ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүн, жил, улирлаар 2024-03-26
Тээвэр ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүн, жил, улирал, сараар 2024-03-14
Тээвэр АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүн, жил, улирал, сараар (2015 оноос эхлэн ИНЕГ мэдээллээр баяжуулсан) 2024-03-14
Тээвэр АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЗОРЧИГЧ, чиглэл тус бүрээр, улсын дүн, жил, улирал, сараар 2024-03-14
Тээвэр ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДСАН АВТО МАШИНЫ ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг нийслэл, сум, дүүргээр, жилээр 2023-04-19
Тээвэр ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДСАН АВТО МАШИНЫ ТОО, насжилтаар, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жилээр 2023-04-19
Тээвэр БҮРТГЭЛТЭЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-03-14
Тээвэр БҮРТГЭЛТЭЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО, насжилтаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-03-14
Тээвэр ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН АВТОМАШИНЫ ТОО, улсаар, төрлөөр, жилээр 2024-03-14