Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Нийт үйлдвэрлэл АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсын дүнгээр, дэд салбараар,ЭЗҮАСА-3.1, сараар 2020-07-16
Нийт үйлдвэрлэл АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮТЭЦ*, ЭЗҮСА - 4.0, дүнд эзлэх хувиар 2023-10-20
Нийт үйлдвэрлэл АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсын дүнгээр, дэд салбараар, ЭЗҮАСА-4.0, сараар 2024-03-18
Бүтээгдэхүүний борлуулалт АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, улсын дүнгээр, дэд салбараар,ЭЗҮАСА-3.1 2020-07-16
Бүтээгдэхүүний борлуулалт АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2023-07-17
Бүтээгдэхүүний борлуулалт АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, улсын дүнгээр, дэд салбараар, ЭЗҮАСА-4.0, сараар 2024-03-18
Гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл НЭГ ХҮНД НОГДОХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАРИМ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр 2023-08-21
Гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр 2024-03-19
Гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсын дүнгээр, сараар 2024-03-18
Үйлдвэрлэлийн индекс УЛИРЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ АРИЛГАСАН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, 2010=100, дэд салбараар, сараар 2020-07-16
Үйлдвэрлэлийн индекс АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, 2010=100, дэд салбараар, сараар 2020-07-16
Үйлдвэрлэлийн индекс АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, сараар 2024-04-12
Үйлдвэрлэлийн индекс АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, сараар 2024-03-18
Үйлдвэрлэлийн индекс УЛИРЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ АРИЛГАСАН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, сараар 2024-03-18
Тэнцэл ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр 2023-07-17
Тэнцэл ДУЛААНЫ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр 2023-07-17
Тэнцэл НҮҮРСНИЙ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр 2023-07-17