Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-11196.9 kb2022-12-15563Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-11
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-10196.3 kb2022-12-13140Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-10
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-09199.8 kb2022-10-17463Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-09
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2021 оны танилцуулга4.1 mb2022-10-036,148Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2021 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-08194.3 kb2022-09-16713Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-07194 kb2022-08-17399Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-06193.6 kb2022-07-19243Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05197.9 kb2022-06-20241Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04193.9 kb2022-05-17365Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03196.9 kb2022-04-14412Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02192.1 kb2022-03-15390Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01189 kb2022-02-16435Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12192.8 kb2022-01-16790Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11192.9 kb2021-12-14321Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.4 mb2021-11-181,993Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10192.2 kb2021-11-15311Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09193.2 kb2021-10-14487Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08196 kb2021-09-14363Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07224.1 kb2021-08-14349Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06235.9 kb2021-07-20337Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05289.2 kb2021-06-14306Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04270 kb2021-05-15509Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03286.3 kb2021-04-14542Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02419.3 kb2021-03-141,174Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга3.6 mb2020-09-184,420Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга4.6 mb2019-08-1314,615Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-1616,675Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-043,550Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга