Газар тариалан

Газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс тариалсан талбай, ургацын мэдээг баг, хороод авч сум, дүүрэгт нэгтгэж, улмаар аймаг, нийслэлийн статистикийн байгууллагаар дамжин ирүүлж, Үндэсний статистикийн хороонд нэгтгэн боловсруулж байна. Манай улсад гол төлөв үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээлийн ургамал зэргийг тарьж ургуулдаг бөгөөд тэдгээрийн тариалсан талбай, ургац хураалт, га-гийн ургацын хэмжээг улс, орон нутгийн түвшинд тодорхойлно. Хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна. Тариалангийн талбайд хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг оруулах бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Нийт хураасан ургацыг тариалсан бүх талбайгаас хураан авсан үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын тэжээл, техник, тосны ургамал зэрэг таримал ургамалын хэмжээгээр тодорхойлно. Га-гийн ургац гэж талбайн нэг нэгжээс /1 га-гаас/ авах газар тариалангийн бүтээгдэхүүний /ургацын/ хэмжээ юм. Га-гийн ургацыг тодорхойлохдоо нэг төрлийн ургамал тариалсан талбайгаас хураан авсан нийт ургацыг тариалсан талбайн хэмжээнд нь харьцуулна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Тариалсан талбай НИЙТ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ , улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-04-19
Тариалсан талбай ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, ҮР ТАРИА, БУУДАЙ, ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГОО, ТЭЖЭЭЛИЙН УРГАМАЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-04-19
Тариалсан талбай ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, ургамлын төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-04-21
Тариалсан талбай АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-01-17
Тариалсан талбай ӨРХИЙН ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-01-18
Тариалсан талбай ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-03-12
Тариалсан талбай ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-03-12
Тариалсан талбай ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ НИЙТ БУТ, МОДНЫ ТОО, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-02-04
Ургац хураалт НИЙТ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор 2024-02-19
Ургац хураалт ХУРААСАН ТӨМС,ХҮНСНИЙ НОГОО, ҮР ТАРИА, ТЭЖЭЭЛИЙН УРГАМАЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-01-17
Ургац хураалт АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-02-19
Ургац хураалт ӨРХИЙН ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, жилээр 2024-02-19
Ургац хураалт ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-02-02
Ургац хураалт БЭЛТГЭСЭН ӨВС ХАДЛАН, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-02-19
Ургац хураалт БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-01-17
Ургац хураалт НЭГ ГА ТАЛБАЙГААС ХУРААСАН УРГАЦ ҮР ТАРИА, БУУДАЙ, ТӨМС, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр 2024-04-23
Газар тариалан ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улс, жилээр 2023-07-17
Газар тариалан ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР, жилээр 2024-04-22
Газар тариалан ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, аймгаар, сараар 2024-06-12
Газар тариалан БООДОЛТОЙ ӨВС, ХИВЭГНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, сумаар, сараар 2024-06-12
ААНБ ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улс, бүс, аймаг, жилээр 2024-01-17
Өрхийн үзүүлэлт ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ ӨРХИЙН ТОО, улс, бүс, аймаг, жилээр 2024-04-23