Улсын нэгдсэн төсөв

Монгол Улсын нэгдсэн төсөв нь улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, Хүний хөгжлийн сангийн төсөв /2010 он хүртэл Монгол улсыг хөгжүүлэх сан гэсэн нэртэй байсан/ болон нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс бүрдэнэ. Улсын Их Хурлаас баталсан, Засгийн газар бүрдүүлэн, зарцуулах төсвийг улсын төсөв гэнэ. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрдүүлэн, зарцуулах төсвийг орон нутгийн төсөв гэнэ. Орон нутгийн төсөв нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвөөс бүрдэнэ. Төсвийн орлого нь тогтворжуулалтын сангийн болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ. Тэнцвэржүүлсэн орлого нь урсгал орлого, хөрөнгийн орлого, тусламжийн орлогоос бүрдэнэ. Татварын болон татварын бус орлогоос урсгал орлого бүрдэнэ. Татварын орлогод орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж, өмчийн татвар, дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар, гадаад худалдааны татварын орлого болон бусад татвар орно. Төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төрийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг, хүү, торгуулийн орлого, түрээсийн орлого, төсөвт газрын өөрийн орлого болон татварын бус бусад орлогоос татварын бус орлого бүрдэнэ. Төсвийн зарлагыг урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, цэвэр зээл гэж ангилна. Бараа, үйлчилгээний зардал, зээлийн үйлчилгээний төлбөр, татаас ба урсгал шилжүүлгээс урсгал зардал бүрдэнэ.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төрийн санхүү-20211.1 mb2023-01-03229Төрийн санхүү-2021
Улсын өрийн статистик, 2022 I-IX162.6 kb2022-12-15201Улсын өрийн статистик, 2022 I-IX
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-11232.7 kb2022-12-15318Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-11
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-10231.4 kb2022-11-16303Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-10
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-09232.1 kb2022-10-17446Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-09
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-08234.9 kb2022-09-15313Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-08
Улсын өрийн статистик, 2022 I-VI160.9 kb2022-09-14334Улсын өрийн статистик, 2022 I-VI
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-07241.9 kb2022-08-14283Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-07
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-06242 kb2022-07-19461Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-06
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-05238.8 kb2022-06-14281Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-05
Улсын өрийн статистик, 2022-01159.1 kb2022-06-10333Улсын өрийн статистик, 2022-01
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-04234.3 kb2022-05-16304Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-04
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-03212.2 kb2022-04-14402Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-03
Төрийн санхүү-20201,020.1 kb2022-03-261,078Төрийн санхүү-2020
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-02209.5 kb2022-03-13564Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-02
Улсын өрийн статистик, 2021202.5 kb2022-03-10582Улсын өрийн статистик, 2021
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-01212.5 kb2022-02-151,206Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2022-01
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-12219.7 kb2022-01-16657Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-12
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-11221.7 kb2021-12-14218Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-11
Улсын өрийн статистик, 2021-09228.8 kb2021-12-13204Улсын өрийн статистик, 2021-09
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-10224.2 kb2021-11-16318Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-10
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-09224.8 kb2021-10-14509Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-09
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-08245 kb2021-09-141,480Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-08
Улсын өрийн статистик, 2021-06199.7 kb2021-09-13484Улсын өрийн статистик, 2021-06
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-07230.7 kb2021-08-13370Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-07
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-06234.5 kb2021-07-18354Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-06
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-05290.6 kb2021-06-14356Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-05
Улсын өрийн статистик, 2021-03237.4 kb2021-06-13531Улсын өрийн статистик, 2021-03
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-04295.5 kb2021-05-15370Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-04
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-03305.5 kb2021-04-14920Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга, 2021-03
Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга 2021-02342 kb2021-03-131,328Улсын нэгдсэн төсвийн танилцуулга 2021-02
Улсын өрийн статистик 20201.8 mb2021-03-112,794Улсын өрийн статистик 2020
Төрийн санхүү-20191.5 mb2020-09-142,535Төрийн санхүү-2019
Төрийн санхүү-20181.6 mb2019-11-222,866Төрийн санхүү-2018