Мөнгө, санхүү

Монгол Улс 1991 оноос Төв банк, арилжааны банк гэсэн хоёр шатлалтай тогтолцоонд шилжин арилжааны банкны үйл ажиллагааг Монгол Улсын “Банкны тухай” хуулиар зохицуулж байна. Монголбанк арилжааны банкуудын тайлан тэнцлийн мэдээллийг нэгтгэн мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний тойм, банкуудын нэгдсэн тайлан, олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл, хадгаламж, зээлийн хүү, гадаад валютын зах зээлийн ханшийн талаарх статистикийн мэдээг сар бүр бэлтгэдэг бөгөөд мөнгө, зээлийн бодлогын үр дүнгийн жилийн тайланг гаргаж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Мөнгө, зээл МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, сар бүрийн эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл БАНКУУДЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ, сар бүрийн эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШ, сар, жилээр 2024-05-15
Мөнгө, зээл ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, хувиар, сараар 2024-05-15
Мөнгө, зээл НИЙТ ХАДГАЛАМЖ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ИРГЭДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2024-04-03
Мөнгө, зээл НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2024-04-02
Мөнгө, зээл АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, зээлийн ангиллаар, сарын эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, сарын эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцсийн байдлаар 2024-04-03
Мөнгө, зээл ТӨГРӨГИЙН НЭРЛЭСЭН БОЛОН БОДИТ ҮЙЛЧИЛЖ БУЙ ХАНШИЙН ИНДЕКС, (NEER, REER), сараар 2024-02-16
Мөнгө, зээл ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ¹, зээлийн төрлөөр, сар бүрийн эцэст 2024-05-15
Мөнгө, зээл ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ИРГЭД, ААН-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, эдийн засгийн салбарын ангиллаар 2024-05-15
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, жил бүрийн эцэст 2024-04-16
Үнэт цаас ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, сар бүрийн эцэст 2024-05-15
Даатгал ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст 2024-04-03
Даатгал ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст 2024-05-15
Даатгал МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛД ХАМРАГДСАН МАЛЧИН ӨРХ, ДААТГУУЛСАН МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст 2024-02-27
ББСБ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст 2024-04-02
ББСБ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст 2024-05-15
ХЗХ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст 2024-04-03
ХЗХ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст 2024-05-15
ХААБ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирлаар 2024-05-15