Үндэсний тооцоо

Энэ бүлэг Үндэсний тооцооны үзүүлэлт болох ДНБ, түүний бүрэлдэхүүн, үндэсний нийт орлого, үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)-ийн мэдээллийг хамарна. Мөн нэг хүнд ногдох ДНБ, ҮНО-ыг үндэсний мөнгөн тэмдэгт болон америк доллараар харуулна. ДНБ-ий анхдагч мэдээллийн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлан болон захиргааны статистикийн мэдээлэл байна. Үндэсний тооцоо (ҮТ) нь макро эдийн засгийн үйл явцыг тодорхойлох, шинжлэхэд хэрэглэгддэг харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем бөгөөд уг системд чухал байр эзэлдэг эдийн засгийн үр дүнг илэрхийлэх нэгдмэл үзүүлэлт бол ДНБ юм. ДНБ нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд эдийн засгийн бүхий л үйл ажиллагаагаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт хэмжээг тодорхойлж эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн хуримтлал, цэвэр экспортод хуваарилагдана. Үндэсний тооцооны данс (ҮТД) нь нэг талаас улс орны эдийн засгийн амьдралыг бүхэлд нь дүрслэн харуулахад, нөгөө талаас эдийн засаг дахь сектор хоорондын болон гадаад эдийн засгийн харилцааг харуулахад чиглэгдсэн харилцан уялдаа бүхий үзүүлэлтийн систем юм. ҮТД нь ДНБ-ий 3 аргын бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд, үндэсний нийт орлого, үндэсний эзэмшлийн орлого зэргийг харуулна. НАХ нь ДНБ-ий 3 аргын тооцоог баланслуулах, тэгш хэмтэй СХТ-ийг зохиоход шаардагдах мэдээллийн эх үүсвэр юм. НАХ нь дотоодын үйлдвэрлэл болон импортын нийлбэрээр нийт нөөцийг, мөн завсрын болон эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, экспорт зэргээр бүтээгдэхүүний нийт ашиглалтыг харуулна. СХТ нь эдийн засаг дахь эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцэл буюу хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдийн хоорондын худалдан авалт, борлуулалтыг нэгдсэн байдлаар харуулах хүснэгт юм. Үндэсний тооцооны үзүүлэлтүүд болон танилцуулгын тархаах хуваарийг ЭНД -дарж харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хуримтлалын данс, актив, пассивын тэнцэл - 2021693.5 kb2022-12-30128Хуримтлалын данс, актив, пассивын тэнцэл - 2021
ДНБ-ий 2022 оны эхний 9 сарын танилцуулга Хэл: Англи526.4 kb2022-11-18249ДНБ-ий 2022 оны эхний 9 сарын танилцуулга Хэл: Англи
ДНБ-ий 2022 оны эхний 9 сарын танилцуулга Хэл: Монгол641.2 kb2022-11-181,079ДНБ-ий 2022 оны эхний 9 сарын танилцуулга Хэл: Монгол
ДНБ, 2022* I - IX Хэл:Монгол189.1 kb2022-11-171,073ДНБ, 2022* I - IX Хэл:Монгол
Үндэсний тооцоо, 20211 mb2022-09-26712Үндэсний тооцоо, 2021
ЖДҮ-ийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр - 20211.3 mb2022-09-16406ЖДҮ-ийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр - 2021
ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Англи1.9 mb2022-09-13167ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Англи
ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Монгол571.8 kb2022-08-22417ДНБ, Хөдөлмөрийн бүтээмж 2021 Хэл: Монгол
Үндэсний тооцооны урсгал данс, Нийгмийн тооцооны матриц 2021542.8 kb2022-08-22351Үндэсний тооцооны урсгал данс, Нийгмийн тооцооны матриц 2021
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20213.3 mb2022-08-22223Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2021
ДНБ-ий 2022 оны эхний хагас жилийн танилцуулга Хэл: Англи771.5 kb2022-08-19255ДНБ-ий 2022 оны эхний хагас жилийн танилцуулга Хэл: Англи
ДНБ-ий 2022 оны эхний хагас жилийн танилцуулга Хэл: Монгол1,016.3 kb2022-08-189,503ДНБ-ий 2022 оны эхний хагас жилийн танилцуулга Хэл: Монгол
ДНБ, 2022* I - VI Хэл:Монгол212.9 kb2022-08-17467ДНБ, 2022* I - VI Хэл:Монгол
ДНБ - 2021, жинхэнэ гүйцэтгэл157.6 kb2022-07-18465ДНБ - 2021, жинхэнэ гүйцэтгэл
ДНБ, 2022* I - III Хэл:Англи901.7 kb2022-05-18386ДНБ, 2022* I - III Хэл:Англи
ДНБ, 2022* I - III Хэл:Монгол980.6 kb2022-05-172,019ДНБ, 2022* I - III Хэл:Монгол
Хуримтлалын данс, актив, пассивын тэнцэл - 202020.2 mb2022-05-09241Хуримтлалын данс, актив, пассивын тэнцэл - 2020
Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, 20198.3 mb2022-04-05338Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, 2019
Нийгмийн тооцооны матриц, 202010.9 mb2022-04-05579Нийгмийн тооцооны матриц, 2020
Үндэсний тооцооны урсгал данс, 202020.3 mb2022-04-05200Үндэсний тооцооны урсгал данс, 2020
ДНБ, 2021* Хэл:Англи909.9 kb2022-02-25675ДНБ, 2021* Хэл:Англи
ДНБ, 2021* Хэл:Монгол1.3 mb2022-02-172,480ДНБ, 2021* Хэл:Монгол
Салбар хоорондын тэнцэл, ерөнхий ойлголт, хэрэглээ, шинжилгээ682.7 kb2021-11-29947Салбар хоорондын тэнцэл, ерөнхий ойлголт, хэрэглээ, шинжилгээ
Салбар хоорондын тэнцэл, хураангуй942.4 kb2021-11-29514Салбар хоорондын тэнцэл, хураангуй
Бүс нутгийн Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20202.1 mb2021-11-24259Бүс нутгийн Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2020
ДНБ, 2021* I-IX Хэл:Англи932.5 kb2021-11-22528ДНБ, 2021* I-IX Хэл:Англи
Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд ЖДҮ-ийн оруулж буй хувь нэмэр - 2020600.8 kb2021-11-171,462Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд ЖДҮ-ийн оруулж буй хувь нэмэр - 2020
ДНБ, 2021* I-IX Хэл:Монгол960.1 kb2021-11-172,241ДНБ, 2021* I-IX Хэл:Монгол
ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн танилцуулга Хэл:Англи809.5 kb2021-09-02419ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн танилцуулга Хэл:Англи
Бүс нутгийн ДНБ, 20202.5 mb2021-08-271,006Бүс нутгийн ДНБ, 2020
ДНБ, 20201 mb2021-08-242,345ДНБ, 2020
ДНБ, 2021* I-VI Хэл:Англи986.6 kb2021-08-20438ДНБ, 2021* I-VI Хэл:Англи
ДНБ, 2021* I-VI Хэл:Монгол748.9 kb2021-08-162,822ДНБ, 2021* I-VI Хэл:Монгол
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СТАТИСТИКИЙН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН1734.8 kb2021-07-261,011ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СТАТИСТИКИЙН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН1
ДНБ-ий суурь оныг 2015 онд шилжүүллээ572 kb2021-07-26337ДНБ-ий суурь оныг 2015 онд шилжүүллээ
ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн танилцуулга Хэл:Монгол916 kb2021-07-26514ДНБ-ий суурийг шинэчилсэн танилцуулга Хэл:Монгол
ДНБ, 2021* I-III Хэл:Монгол1.1 mb2021-05-161,030ДНБ, 2021* I-III Хэл:Монгол
ДНБ, 2020* Хэл:Англи1.5 mb2021-02-22674ДНБ, 2020* Хэл:Англи
ДНБ, 2020* Хэл:Монгол1.5 mb2021-02-181,585ДНБ, 2020* Хэл:Монгол
Үндэсний тооцооны секторын данс түүний үр дүнд хийсэн шинжилгээ, 2010-20193.8 mb2021-02-06692Үндэсний тооцооны секторын данс түүний үр дүнд хийсэн шинжилгээ, 2010-2019
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201914 mb2020-12-04847Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2019
ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Англи1.2 mb2020-11-18584ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Англи
ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Монгол656.1 kb2020-11-171,388ДНБ, 2020* I-IX Хэл:Монгол
ДНБ, 20191.6 mb2020-08-312,789ДНБ, 2019
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201913.8 mb2020-08-311,064Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2019
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20193.5 mb2020-08-31571Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2019
ДНБ, 2020* I-VI Хэл:Монгол883.4 kb2020-08-171,302ДНБ, 2020* I-VI Хэл:Монгол
ДНБ, 2020* I-III Хэл:Англи768 kb2020-05-25480ДНБ, 2020* I-III Хэл:Англи
ДНБ, 2020* I-III Хэл:Монгол1.6 mb2020-05-197,370ДНБ, 2020* I-III Хэл:Монгол
ДНБ, 2019* Хэл:Англи1.9 mb2020-03-031,332ДНБ, 2019* Хэл:Англи
ДНБ, 2019* Хэл:Монгол1.1 mb2020-02-184,107ДНБ, 2019* Хэл:Монгол
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201814.9 mb2019-12-091,605Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2018
ДНБ, 2019* I-IX1.8 mb2019-11-171,713ДНБ, 2019* I-IX
Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл 2010-20125.4 mb2019-11-05626Нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл 2010-2012
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201815.4 mb2019-09-16739Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2018
Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20186.2 mb2019-09-101,241Бүс нутгийн ДНБ, Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2018
ДНБ, 20181.9 mb2019-09-072,005ДНБ, 2018
ДНБ, 2019* I-VI1.3 mb2019-08-153,742ДНБ, 2019* I-VI
Үндэсний тооцооны данс, 2018*14.9 mb2019-06-241,634Үндэсний тооцооны данс, 2018*
Бүс нутгийн ДНБ, 2018*2.2 mb2019-06-24785Бүс нутгийн ДНБ, 2018*
ДНБ, 2019* I-III957.9 kb2019-05-162,268ДНБ, 2019* I-III
ДНБ, 2018* I-XII5.1 mb2019-02-151,955ДНБ, 2018* I-XII
Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл8.4 mb2018-12-183,661Үндэсний тооцооны систем-2018 хурлын илтгэл
ДНБ, 2018* I-IX1.9 mb2018-11-152,466ДНБ, 2018* I-IX
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 201715.2 mb2018-11-12626Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017
Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)3.3 mb2018-10-221,545Үндэсний тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд (2013)
Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 20172.4 mb2018-10-18861Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201715.3 mb2018-09-241,085Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2018-09-183,087ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Бүс нутгийн ДНБ, 20173.9 mb2018-09-172,536Бүс нутгийн ДНБ, 2017
ДНБ, 2018* I-VI1.3 mb2018-08-165,496ДНБ, 2018* I-VI
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*14.6 mb2018-06-141,471Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*
ДНБ, 2018* I-III1.4 mb2018-05-153,450ДНБ, 2018* I-III
ДНБ, 2017*924.7 kb2018-02-147,792ДНБ, 2017*
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 201616.9 mb2017-11-17884Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2016
ДНБ, 2017* I-IX1,016.9 kb2017-11-176,274ДНБ, 2017* I-IX
Бүс нутгийн ДНБ, 2016817.3 kb2017-11-021,948Бүс нутгийн ДНБ, 2016
ДНБ, 20161 mb2017-11-028,170ДНБ, 2016
ДНБ, 2017* I-VI347.1 kb2017-08-283,282ДНБ, 2017* I-VI
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-20151.4 mb2017-07-254,068Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-2015
Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ524.7 kb2017-07-24652Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ
ДНБ, 2017* I-III1.1 mb2017-05-268,038ДНБ, 2017* I-III
Үндэсний тооцооны дансууд, 2012495.6 kb2013-11-282,551Үндэсний тооцооны дансууд, 2012