Хөдөлмөр

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, улсын дүнгээр, улирал, жилээр 2024-02-26
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2024-03-15
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧ, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал,жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр, /1985-2018/ 2020-11-04
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр улирал, жилээр, 2019 оноос хойш 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТ, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД, үйл ажиллагааны нэгжээр, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2023-04-24
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД,эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-04-24
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2023-04-24
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2023-04-24
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАГЧИД, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2024-02-19
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛГҮЙ ХҮН, шалтгаанаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйс, насны бүлгээр, улирал, жилээр 2024-02-22
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт АЖИЛЛАХ ХҮЧНЭЭС ГАДУУРХ ХҮН АМ, шалтгаанаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйс, насны бүлгээр, улирал, жилээр 2024-02-19
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Ажил хайгч, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛГӨӨН, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, ҮОХХ-ын хэлбэрээр 2024-01-15
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-15
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2024-01-15
Хөдөлмөрийн хамтын маргаан ХӨДӨЛМӨРИЙН СОНИРХЛЫН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-04-03
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, улс орноор 2024-04-12
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, бүс,аймаг нийслэлээр 2024-04-12
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, ЭЗҮА-ны салбарын ангиллаар 2024-04-12
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүч ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ГАДААД УЛСАД ЗУУЧЛАГДСАН ИРГЭД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2024-04-12
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүч ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ГАДААД УЛСАД ЗУУЧЛАГДСАН ИРГЭД, улс орон, улирлаар 2024-04-12