Жендер

Жендэрийн статистик Статистикийн уламжлалт салбаруудад эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодит амьдралтай холбогдолтой, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, бодлоготой хамаарал бүхий статистик мэдээллийг олж илрүүлэн, боловсруулж, тараан түгээхийг хэлнэ; Жендэрийн статистикийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм дэх жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах, нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс жендэрийн статистикийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор 2024-04-04
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр 2023-04-18
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр 2024-03-13
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр 2024-03-13
Хүн ам ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр 2024-03-14
Хүн ам ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, аймгаар 2024-03-14
Хүн ам ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, сумаар 2024-03-14
Хүн ам НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2024-03-14
Хүн ам НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2024-03-14
Хүн ам НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, сум/дүүргээр 2024-03-14
Хүн ам НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр 2024-03-14
Хүн ам ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2024-04-04
Хүн ам ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, насны бүлгээр 2024-04-11
Хүн ам ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2023-09-04
Хүн ам ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ГАНЦ БИЕ ЭЦЭГ, ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-02-26
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь, 15-49 болон 15-64 нас 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь, 15-49 болон 15-64 нас, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр 2020-06-12
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, хамтрагчийн статусаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, хүчирхийллийн давтамжаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, хүчирхийлэл үйлдэгчээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл, хүчирхийллийн хэлбэр, хүчирхийллийн давтамжаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Амьдралдаа хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, байршлаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Амьдралдаа хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, боловсролын түвшнээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Амьдралдаа хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, байршлаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Амьдралдаа хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Амьдралдаа хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, боловсролын түвшнээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, байршлаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Сүүлийн 12 сард хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн эмгтэйчүүд, хүчирхийллийн хэлбэр, байршлаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд, байршлаар 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд, насны бүлгээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд, боловсролын түвшнээр 2020-01-27
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017 Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд, байршлаар 2020-01-27
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар /2014-2021/ 2021-03-10
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр /2020-2021/ 2022-09-29
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр /2020-2021/ 2022-05-26
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр 2023-10-03
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр
Аялал жуулчлал УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, улсаар 2024-03-07
Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-30
Боловсрол ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-16
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-16
Боловсрол ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр 2024-01-16
Боловсрол ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛТОЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2023-08-29
Эрүүл мэнд ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН, улсын дүн, өвчний бүлэг, хүйсээр, жил бүрийн эцэст 2023-08-17
Гэмт хэрэг, шүүх БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2024-04-12
Гэмт хэрэг, шүүх ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2023-07-20
Гэмт хэрэг, шүүх ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2023-07-19
Гэмт хэрэг, шүүх ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2023-07-18
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2015-11-10
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-09
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр 2024-04-09
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР, бүс, аймаг, нийслэлээр 2015-06-18
Хүний хөгжлийн индекс ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН ИНДЕКС, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-09