Хүн ам

Энэ бүлэгт Монгол Улсын хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт гэх мэт хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистикийн үзүүлэлтийг тусгав. Хүн амын статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улсын хүн амд Монгол Улсын нутаг дэсгэрт оршин суугаа болон гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат хүн амыг хамруулна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам-Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг ойлгоно. Жилийн дундаж хүн амын тоог жилийн эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т хувааж тооцно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр 2024-03-13
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр 2024-03-13
Хүн ам ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр 2024-03-13
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, баг/хороогоор 2024-03-21
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр 2024-03-13
Хүн ам ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр 2024-03-14
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороогоор 2024-03-14
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр 2024-03-25
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, сумаар 2024-03-25
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр 2024-03-15
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, сум/дүүргээр 2024-03-15
Хүн ам ХҮН АМЫН ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН, аймаг/нийслэлээр 2024-03-14
Хүн ам 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, гэрлэлтийн байдал, тооллого явагдсан оноо 2020-06-11
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор 2024-04-04
Өрх ӨРХИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2024-03-14
Өрх ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр 2024-03-14
Өрх ӨРХИЙН ТОО, сум/дүүргээр 2024-03-14
Өрх ӨРХИЙН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр 2024-04-12
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ГАНЦ БИЕ ЭЦЭГ, ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, өрхийн гишүүдийн тоогоор, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-14
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2024-05-03
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Нийгмийн зарим үзүүлэлт БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09