Хөдөө аж ахуй

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хөдөө аж ахуй ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ТОО 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, оны үнээр, сая төг 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй МАЛЫН ТОО, аж ахуйн салбараар, төрлөөр, мян.тол 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй МАЛЫН ТОО, аймгаар, төрлөөр /мян.тол/ 2024-03-10
Хөдөө аж ахуй ТӨЛ БОЙЖИЛТ, төрлөөр /мян.толгой/ 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, төрлөөр, мян.тол 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ГАХАЙ, ШУВУУНЫ ТОО, мян.тол 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй НЭГ МАЛЫН АШИГ ШИМ 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй МАХ, НООСНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, мян.т 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАР, мян.га 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ /мян.га/ 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХУРААН АВСАН УРГАЦ, УРГАМЛЫН ТӨРЛӨӨР, мян.т 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй НЭГ ГА-ГИЙН УРГАЦ, ургамлын төрлөөр, центнер 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ХАДСАН ӨВС, мян.т 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй МАЛЫН ХАШААНЫ ТОО, мян.шир 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй ӨРӨМДМӨЛ, УУРХАЙН ХУДГИЙН ТОО, мян.шир 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй УЛСЫН БЭЛТГЭЛД ТУШААСАН НЭГ ТОЛГОЙ МАЛЫН АМЬДЫН ДУНДАЖ ЖИН, кг 2024-01-23
Хөдөө аж ахуй МАЛ ЭМНЭЛГИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН 2024-01-23