Түүхчилсэн үзүүлэлт

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Түүхчилсэн үзүүлэлт ТАРИАЛАНГИЙН ТАЛБАЙ (мян.га)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр
Түүхчилсэн үзүүлэлт Барилга байгууллагуудын үндсэн фонд, 1960-1976, сая төг 2023-09-05
Түүхчилсэн үзүүлэлт НИЙГМИЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, салбараар (түүхэн үзүүлэлт)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Импортоор авсан гол нэр төрлийн бараа (түүхэн үзүүлэлт) 2023-08-31
Түүхчилсэн үзүүлэлт Экспортод гаргасан зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (түүхэн үзүүлэлт) 2023-08-31
Түүхчилсэн үзүүлэлт гадаад худалдааны нийт эргэлт (түүхэн үзүүлэлт)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, салбараар (түүхэн үзүүлэлт)
Түүхчилсэн үзүүлэлт НИЙГМИЙН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, салбараар (түүхэн үзүүлэлт) 2023-09-04
Түүхчилсэн үзүүлэлт ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ҮНДЭСНИЙ ОРЛОГО, салбараар (түүхчилсэн үзүүлэлт) 2023-08-31
Түүхчилсэн үзүүлэлт Гол нэр төрлийн барааны дундаж үнэ (төг) (түүхэн үзүүлэлт) 2023-08-31
Түүхчилсэн үзүүлэлт Экспортод гаргасан МАА-н зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (түүхэн үзүүлэлт) 2023-08-31
Түүхчилсэн үзүүлэлт ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, салбараар
Түүхчилсэн үзүүлэлт Барилга угсралтын ажлын хэмжээ, 1940, 1948-1976, сая төг 2023-09-05
Түүхчилсэн үзүүлэлт Бүх төрлийн тээврийн зорчигч эргэлт
Түүхчилсэн үзүүлэлт Бүх төрлийн тээврийн ачаа эргэлт
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Түүхчилсэн үзүүлэлт РАДИОЖУУЛАЛТ
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, НЭР ТӨРЛӨӨР
Түүхчилсэн үзүүлэлт Холбооны үйлчилгээний орлого, сая төг 1985-1992 2023-09-08
Түүхчилсэн үзүүлэлт МАЛЫН ХАШААНЫ ТОО
Түүхчилсэн үзүүлэлт МАЛ ЭМНЭЛГИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН
Түүхчилсэн үзүүлэлт Өрөмдмөл ба уурхайн худгийн тоо
Түүхчилсэн үзүүлэлт АРЬС, ШИР, АНГИЙН ҮС БЭЛТГЭЛ
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГОЛ УРГАМАЛЫН УРГАЦ ХУРААЛТ (цэвэр жин-мян. т)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАР, ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ (мян. га)
Түүхчилсэн үзүүлэлт УЛСЫН БЭЛТГЭЛД ТУШААСАН НЭГ ТОЛГОЙ МАЛЫН АМЬДЫН ДУНДАЖ ЖИН (кг),Нэг малын ашиг шим (гр)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ГАХАЙ ШУВУУНЫ ТОО, АЖ АХУЙН САЛБАРААР (мян. толгой)
Түүхчилсэн үзүүлэлт МАЛЫН ТОО /тооллогоор/ 2023-09-05
Түүхчилсэн үзүүлэлт ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДСАН БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, АЙМАГ, ХОТООР (он тус бүрийн үнэ, сая төг)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДСАН БАРАА ГҮЙЛГЭЭНИЙ БҮТЭЦ (он тус бүрийн үнээр) 2023-09-11
Түүхчилсэн үзүүлэлт НЭГ ХҮН АМД ХУДАЛДСАН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БАРАА
Түүхчилсэн үзүүлэлт ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДСАН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БАРАА
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нэг хүнд ногдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний хэрэглээ /кг/
Түүхчилсэн үзүүлэлт ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДСАН БАРАА ГҮЙЛГЭЭ (он тус бүрийн үнээр)
Түүхчилсэн үзүүлэлт ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДСАН БАРАА ГҮЙЛГЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ ӨМЧИЙН ХЭЛБЭРЭЭР
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэн худалдааны нийт бараа гүйлгээ, зохих оны үнээр (мян.төг)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улс хоршооллын жижиглэн худалдааны бараа гүйлгээ (зохих оны үнээр, мян.төг)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэн худалдсан хүнсний барааны нэр төрөл Биет хэмжээгээр
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэнгийн бараа гүйлгээний барааны бүтэц а) зохих оны үнээр (мян.төг)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улс хоршооллын жижиглэн худалдааны бараа гүйлгээ (зохих оны үнээр, мян.төг) б) худалдааны хэлбэрээр 2023-09-12
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэн худалдаалсан хүнсний биш барааны нэр төрөл биет хэмжээгээр
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэн худалдаалсан хүнсний биш барааны нэр төрөл зохих оны үнээр (мян.төг)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улс, хоршооллын жижиглэн худалдаа бараа гүйлгээ, аймаг, хотоор (зохих оны үнээр )
Түүхчилсэн үзүүлэлт Жижиглэн худалдааны нийт бараа гүйлгээ, зохих оны үнээр (мян.төг) б) барааны бүлгээр
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улсын номын худалдааны жижиглэнгийн цэгийн тоо
Түүхчилсэн үзүүлэлт Соёлын яамны харъяа улсын номын худалдааны газрын ажиллагсдын тоо (оны эцсийн байдлаар )
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улс хоршооллын жижиглэн худалдааны бараа гүйлгээ (зохих оны үнээр, мян.төг) г) бараа үйлдвэрлэлийн гарлаар
Түүхчилсэн үзүүлэлт Улс хоршооллын жижиглэн худалдааны бараа гүйлгээ (зохих оны үнээр, мян.төг) в) барааны бүлгээр
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоолны бараа гүйлгээ /оны үнээр, сая төг/ /1985-1992/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоолны ашиг алдагдал сая.төг /1960-1972/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоол гүйлгээний зардал сая.төг /1960-1972/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоолны цэгийн тоо /1952-1972/
Түүхчилсэн үзүүлэлт нийтийн хоолны газруудын тоо, өмчийн хэлбэрээр /1952-1958/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоолны ажиллагсдын тоо /1960-1972/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нийтийн хоолны БАРАА ГҮЙЛГЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ /зохих оны үнэ, сая төгрөгөөр/ /1952-1963/
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хөдөлмөрийн бүтээмж, салбараар (түүхчилсэн үзүүлэлт)
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хөдөлмөрийн бүтээмж, салбараар (түүхчилсэн үзүүлэлт)
Түүхчилсэн үзүүлэлт БНМАУ-ын хүн ам 1918-1974
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хүн ам, насны бүлгээр 1934-1947
Түүхчилсэн үзүүлэлт 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралтын түвшин, 1934-1940
Түүхчилсэн үзүүлэлт Нас баралтын тоо, насны бүлгээр 1934-1940
Түүхчилсэн үзүүлэлт Төрөлт, нас баралтын тоо 1934-1940
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хүн ам, үндэстний ангиллаар 1918-1947
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хүн ам, нийгмийн гарал үүслээр 1924-1940
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хүн амын бичиг үсэг тайлагдсан байдал 1934-1947
Түүхчилсэн үзүүлэлт Ажилчин, албан хаагчдын тоо 1935-1945
Түүхчилсэн үзүүлэлт Хөдөлмөрийн насны хүн ам, 1934-1947