Зохистой хөдөлмөр

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Зохистой хөдөлмөр CONT-4 Орлогын тэгш бус байдал (90:10 харьцаа) 2022-10-03
Зохистой хөдөлмөр EARN-1 Хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын хувийн жин 2022-10-03
Зохистой хөдөлмөр CONT-7 Насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин 2020-08-07
Зохистой хөдөлмөр CONT-1 Сургуульд хамрагдаагүй хүүхдийн эзлэх хувь 2023-09-06
Зохистой хөдөлмөр CONT-5 Инфляцийн түвшин (хэрэглээний үнийн индекс) 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр SECU-1 Өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа тэтгэврийн наснаас дээш насны (65 болон түүнээс дээш насны) 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр 1.a.2 Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан зардлын эзлэх хувь 2022-10-03
Зохистой хөдөлмөр 10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь 2023-10-31
Зохистой хөдөлмөр 8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт 2023-09-28
Зохистой хөдөлмөр 1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь 2022-10-03
Зохистой хөдөлмөр 8.6.1 Хөдөлмөр эрхлээгүй болон боловсрол, сургалтад хамрагдаагүй байгаа 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр EMPL-1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр EARN-2 Бага цалинтай ажиллагчдын хувь 2023-09-13
Зохистой хөдөлмөр TIME-1 Илүү цагаар ажиллагчдын хувь (долоо хоногт 48 цагаас илүү) 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр EQUA-1 Ажил мэргэжил дэх хүйсийн ялгаа (эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь) 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр DIAL-1 Үйлдвэрчний эвлэлийн нягтралын түвшин 2023-09-06
Зохистой хөдөлмөр CONT-2 Хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амд ХДХВ-ийн халдвартай хүн амын эзлэх хувь 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр CONT-6 Ажиллагчид, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажиллагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2023-08-31
Зохистой хөдөлмөр 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр 2023-09-06
Зохистой хөдөлмөр 8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр 2024-01-30
Зохистой хөдөлмөр 8.5.1 Цалинтай ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, хүйсээр 2024-01-30
Зохистой хөдөлмөр 8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлг 2019-04-05