Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, улсын дүнгээр, жил бүрийн эцэст 2024-07-09
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, төрлөөр, өссөн дүнгээр 2024-04-24
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2024-06-30
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ИХ ЭМЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст 2023-08-16
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт НЭГ ИХ ЭМЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2024-06-30
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-08-21
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2024-06-30
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст 2023-08-21
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт СУВИЛАГЧ, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-09-04
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМ ЗҮЙЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2024-07-09
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-16
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛГИЙН ОР, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-29
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-29
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЖ ЭМЧЛҮҮЛСЭН ӨВЧТӨНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2023-08-21
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-15
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-06-14
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН CАЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-27
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2023-08-27
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧИД, сараар 2024-06-12
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2023-08-15
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, 10000 хүн амд ногдохоор, өвчлөлийн зонхилох 10 ангиллаар 2023-08-15
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ХАРЬЦАА, 1000 амьд төрөлтөд ногдох, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-07-09
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, төрлөөр 2023-02-01
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТ, эми 2023-02-01
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧИД 2024-06-03
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, төрлөөр 2024-06-03
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТ, эмийн ерөнхий бүлгээр 2024-06-03