Мэргэжлийн

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН БАГШ, хүйсээр 2024-01-15
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2024-01-15
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД БОЛОН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-15
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, хүйсээр 2024-01-15
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-16
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2023-09-04
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-09-12
Мэргэжлийн ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр 2024-01-15