Өрхийн орлого, зарлага

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ МӨНГӨН ЗАРЛАГА, хот, хөдөөгөөр, /1966-1996/ 2021-05-17
Өрхийн орлого, зарлага ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, нэг хүнд сард ногдох зардалд үндэслэн тооцсоноор /Жини коэффициент, улирлаар/ 2024-02-17
Өрхийн орлого, зарлага МӨНГӨН ОРЛОГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, байршлаар, оны үнээр 2023-07-31
Өрхийн орлого, зарлага ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, нэг хүнд сард ногдох зардалд үндэслэн тооцсоноор /Тейлийн индекс, улирлаар/ 2024-02-17
Өрхийн орлого, зарлага МӨНГӨН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, суурьшлаар, улирлаар 2024-02-19
Өрхийн орлого, зарлага МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН БҮЛЭГЛЭЛТ, өрхийн дүнд эзлэх хувь, байршлаар, оны үнээр 2023-07-31
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, суурьшлаар, улирлаар 2024-02-17
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, бүсээр, /2007-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ МӨНГӨН ОРЛОГО, хот, хөдөөгөөр, /1966-1996/ 2021-05-17
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, суурьшлаар, улирлаар 2024-02-17
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, бүсээр, /2007-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, хот, хөдөөгөөр, /1997-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, бүсээр, /2007-2022/ 2024-03-05
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГЫН БҮТЭЦ, хот, хөдөөгөөр, /1997-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, хот, хөдөөгөөр, /1997-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, бүсээр, /2007-2022/ 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, суурьшлаар, улирлаар 2024-03-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ХҮНИЙ ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭСЭН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИЛЧЛЭГ, НАЙРЛАГА, жишсэн хүнээр, хот, хөдөөгөөр 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ХҮНД САРД НОГДОХ ХҮНСНИЙ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛСЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ, жишсэн хүнээр, хот, хөдөөгөөр 2023-07-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, суурьшлаар, улирлаар 2024-03-22
Өрхийн орлого, зарлага НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ, хот, хөдөөгөөр, /1997-2022/ 2023-07-22