Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Материалын урсгалын данс МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛЫН ДАНС 2023-08-09
Байгаль орчны татварын данс БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАТВАРЫН ДАНС 2022-12-15
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭ, бүтээгдэхүүнээр, теражоуль 2022-09-21
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭ, салбараар, теражоуль 2022-09-20
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭ, теражоуль 2022-12-14
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, бүтээгдэхүүнээр, теражоуль 2022-12-14
Эрчим хүчний биет урсгалын данс АНХДАГЧ БОЛОН ХОЁРДОГЧ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, салбараар, теражоуль 2022-09-19
ТХЗ, НХҮ болон БОЭЗДС БОЭЗДC-ЭЭС ТООЦСОН АЛСЫН ХАРАА 2050, ТХЗ-ИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2023-08-09